Problem IDTitleSolved
1152【搜索】Lake Counting SUSACO搜索24
1153【搜索】拯救oibh总部搜索11
1236求积问题入门2022岳阳市赛109
1237最近距离2022岳阳市赛47
1238果壳游戏USACO2022岳阳市赛36
1239鸣人与佐助2022岳阳市赛4
1240方形牧场(USACO 2016)USACObronze20
1241拼写板游戏(USACO 2016)USACObronze7
1242奶牛信号(USACO 2016)USACObronze8
1243不要成为最后一头奶牛(USACO 2017)USACObronze3
1244猜拳游戏(USACO 2017)USACObronze10
1245奶牛翻转(USACO 2017)USACObronze2
1246为什么奶牛会过马路(USACO 2017)USACObronze949
1247为什么奶牛会过马路II(USACO 2017)USACObronze12
1248为什么奶牛会过马路III(USACO 2017)USACObronze9
1249遮挡广告牌(USACO 2017)USACObronze8
1250奶牛跳舞(USACO 2017)USACObronze6
1251产奶量测量(USACO 2017)USACObronze5
1253【高精度】高精度加法高精度36
1254【高精度】高精度减法高精度17
1255【高精度】高精度乘法高精度20
1256【高精度】高精度除法高精度10
1261【USACO】迷失的奶牛(USACO 2017 OPEN)USACObronze9
1262【USACO】奶牛基因(USACO 2017 OPEN)USACObronze13
1263【USACO】现代艺术(USACO 2017 OPEN)USACObronze5
1264【USACO】Blocked Billboard II(广告牌II)(USACO 2018)USACObronze2
1265【入门】输出第二个整数输入输出166
1266【入门】输出保留12位小数的浮点数输入输出133
1267【入门】输出保留3位小数的浮点数输入输出103
1268【入门】字符三角形输入输出136
1269【入门】空格分隔输出输入输出88
1270【USACO】Lifeguards(救生员)(USACO 2018)USACObronze9
1271【USACO】Out of Place(不合适)(USACO 2018)USACObronze7
1272【USACO】瞬间转移(USACO 2018)USACObronze11
1273【USACO】蹄球 hoofball(USACO 2018)USACObronze2
1274【USACO】驯兽 taming(USACO 2018)USACObronze2
1275【USACO】混合奶(USACO 2018)USACObronze3
1276【USACO】桶表(USACO 2018)USACObronze0
1277【USACO】来回(USACO 2018)USACObronze0
1278【USACO】Team Tic Tac Toe井字棋(USACO 2018)USACObronze0
1279【USACO】挤奶顺序(USACO 2018)USACObronze0
1280【USACO】亲情树(USACO 2018)USACObronze0
1281【USACO】贝壳游戏(USACO 2019)USACObronze12
1282【USACO】困牛分类(USACO 2019)USACObronze0
1283【USACO】猜猜那个动物(USACO 2019)USACObronze0
1284【USACO】奶牛聚集 herding(USACO 2019)USACObronze6
1285【USACO】草地种植 revegetate(USACO 2019)USACObronze4
1286【USACO】流量监测traffic(USACO 2019)USACObronze2
1287【USACO】Bucket Brigade(灭火小队)(USACO 2019)USACObronze7
1288【USACO】Milk Factory(牛奶厂)(USACO 2019)USACObronze2